U bent hier

Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT)

 

 

De regionale arbeidsmarkt in zorg en welzijn in onze regio wordt steeds krapper. Stil zitten is geen optie. Actie is nodig.

 

                                   "Samen Sterk Voor Rijn Gouwe!"

 

Voor de middellange termijn (perspectief 2023) is een Regionaal Actieprogramma Aanpak Tekorten (RAAT) opgesteld.

Met het Actieprogramma "Samen sterk voor Rijn Gouwe!" bundelen we onze krachten. Een daadkrachtige aanpak en concrete oplossingen voor de korte en langere termijn waar werkgevers en opleidingsinstituten nauw bij betrokken zijn. Wij werken vanuit vertrouwen, energie en in verbondenheid aan deze regionale kans om een duurzame en innovatieve transitie naar voldoende menskracht in zorg en welzijn te realiseren!

Samen zetten we ons voor deze 5 actielijnen in:

 

Actielijn 1: Verhogen van de instroom- en opleidingscapaciteit

 • Het ophogen van het opleidingsquotum naar 15% in schooljaar 2019/2020.
 • Bijdrage leveren aan toeleiding van uitkeringsgerechtigden.
 • Van de eigen tussen 2012 en 2017 uitgestroomde medewerkers 10% opnieuw in dienst nemen.
 • Bijdrage leveren aan de jaarlijkse meting van het aantal FTE en aantal FTE aan opleidingsplaatsen

 

Actielijn 2: Verhogen van het opleidingsrendement

 • Bijdrage leveren aan onderzoek naar opleidingsrendement.
 • Het verhogen van het opleidingsrendement naar minimaal 85%.

 

Actielijn 3: Verminderen van het verloop in de sector (externe uitstroom)

 • Bijdrage leveren aan het onderzoek naar vertrekredenen van voormalig medewerkers.
 • Het terugbrengen van het externe uitstroompercentage naar 15%.

 

Actielijn 4: Versterken van onderlinge samenwerking tussen organisaties

 • In woord en daad onderschrijven van het gemeenschappelijk belang van voldoende personeel voor iedere zorg- en welzijnsorganisatie.
 • Medewerkers worden niet gelokt door betere arbeidsvoorwaarden of aanbrengpremie.
 • Medewerkers die de organisatie willen of moeten verlaten, worden daarin positief begeleid door bijvoorbeeld matchtafels.

 

Actielijn 5: Vernieuwing

 • Onderzoek naar de reeds aanwezige technologie in de eigen organisatie; onderlinge uitwisseling, en kennis nemen van nieuwe technologieën.
 • Werken aan nieuwe onderwijsvormen.
 • Slimmer organiseren van werkprocessen en verbinding leggen tussen zorg en welzijn.

 

Download hier het volledige actieprogramma

Download hier de intentieverklaring

 

Aan het actieprogramma is een intentieverklaring gekoppeld. Alle bestuurders van zorg- en welzijnsorganisaties in de regio hebben deze in december ontvangen ter ondertekening.
Ondertekening van de intentieverklaring is daarbij een van de voorwaarden om subsidie te verkrijgen vanuit SectorplanPlus (geldt vanaf het tweede tijdvak). 

Op 13 februari 2018 vond de de officiële ondertekening van het actieprogramma door bestuurders van deelnemende organisaties plaats.
Klik hier voor een terugblik op deze bijeenkomst

 

 

Deelnemende organisaties:      
 
   

 

In de week van 20 februari 2018 vond de aftrap van het RAAT in de praktijk plaats met een startbijeenkomst voor deelnemende organisaties. Per actielijn is er een werkgroep geformeerd. De startbijeenkomst was vooral verkennend van karakter waarin onderlinge uitwisseling centraal stond. Iedere werkgroep is nagegaan wat momenteel al wordt gedaan, welke kennis en ervaring uitgewisseld kan worden en vooral: welke ideeën in de groep aanwezig zijn m.b.t. de benodigde acties om de doelstellingen te behalen.

Op dit moment bevinden de werkgroepen zich in de opstartfase. De focus ligt in deze fase op het inventariseren (van bv. opleidings- en stageplekken en uitstroomcijfers), verhelderen, concretiseren van de plannen en het bepalen van prioriteiten.

 

Heb je behoefte aan meer informatie over het RAAT?
Neem dan gerust contact op met Janina Beukers of Maartje Bouwens via (0182) 35 60 35